மூலிகை தோட்டம் அமைத்தல் - Karpagam Institute of Technology
Seerapalayam Village, Coimbatore – 641 105

மூலிகை தோட்டம் அமைத்தல்

KIT – ECO Club has initiated மூலிகை தோட்டம் அமைத்தல் inside the campus, the Social activist “PasumaiDesam” Mr C. Rajendharan has delivered guest lecturer on Herbal planting.